Czy patriotyzmu można się nauczyć?

Pod takim tytułem w środę 5 grudnia br. odbyła się konferencja metodyczna, w której wzięło udział 24 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego powiatu.

Uczmy historii, języka polskiego, geografii, a czy możemy nauczyć patriotyzmu? Myśląc
o patriotyzmie rodzą się pytania: Czym jest patriotyzm i jak można go zdefiniować?
Czy może być patriotyzm  nowoczesny i co to znaczy?  Jaki jest model współczesnego patrioty? Czy świadomy obywatel znaczy to samo co patriota? Cyprian Kamil Norwid powiedział „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Jak zdanie to rozumieją współcześni młodzi Polacy? Konferencja miała na celu przybliżenie sposobów wprowadzania treści patriotycznych na zajęciach z różnych przedmiotów. Uczestnicy odpowiadali na pytania:
co sprawia, że czują się Polakami? Jak zdefiniowaliby patriotyzm? Czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że patriotyzm to rzadka cecha charakteru? W trakcie konferencji omówiono takie pojęcia jak patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, internacjonalizm, kosmopolityzm, naród, obywatel, obywatelstwo, państwo, ojczyzna oraz przedstawiono wyniki badań CBOS
z 2016 r. dotyczące rozumienia przez Polaków patriotyzmu. Ważną kwestią podczas konferencji było przypomnienie do czego obliguje nas podstawa programowa kształcenia ogólnego, jakie są cele kształcenia postaw i cele kształcenia ogólnego. Na zakończenie prowadząca przedstawiła własne propozycje kształtowania  więzi z krajem ojczystym
i świadomości obywatelskiej młodych Polaków.

Dziękuję Państwu  za udział i zaangażowanie.

Iwona Rogowska