Obowiązek informacyjny

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że zgodnie z Art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W GŁOGOWIE
ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów
Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów

tel. 76 833 32 11, 76 838 42 93 email: sekretariat@pcpppidn.eu i szkolenia@pcpppidn.eu

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie:

    • a) art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego
    1. b) art. 6 ust.1 lit.,a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji formy szkoleniowej w przypadku wyrażonej zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej
    1. c) art. 6 ust.1 lit.,b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu wystawienia rachunku po zrealizowaniu formy szkoleniowej w przypadku danych do rachunku

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi, a w przypadku wizerunku publikowanego na stronie internetowej nie dłużej niż dwa lata lub do momentu wycofania zgody

5. Posiada Pan/Pani:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych
b) prawo do sprostowania danych osobowych
c) w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych w przypadku realizowani form szkoleniowo warsztatowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w., a w przypadku wyrażonej zgody dobrowolne.