Zakres działań

PCPPPiDN jest zespołem placówek oświatowych. W jego skład wchodzą:

Ośrodek Doradztwa Metodycznego, jako placówka doskonalenia nauczycieli

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, jako placówka udzielająca pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom

Biblioteka Pedagogiczna, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne, nauczycielom i studentom.

Wymienione placówki zachowują odrębność merytoryczną. Wspierają doskonalenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu głogowskiego. Służą kształcącym się i doskonalącym nauczycielom, studentom i innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania. Udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Prowadzą preorientację zawodową i pomoc w wyborze kierunku kształcenia.

Centrum podejmuje zadania, które wynikają z porozumień zawartych:

  • z organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe
  • z dyrektorami
  • z radami pedagogicznymi
  • z innymi podmiotami zainteresowanymi ofertą Centrum

Mamy nadzieję, że przygotowane propozycje szkoleniowe staną się inspiracją i wsparciem dla tych, dla których wychowanie i nauczanie jest sztuką.

Barbara Krzywulicz dyrektor PCPPPiDN