Szukamy inspiracji

Praca nauczyciela wymaga ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poszukiwania nowych metod i form pracy. W ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wspierających ucznia zdolnego nasza koleżanka pani Małgorzata Korzeniewska  przybliżyła uczestnikom spotkania system do testów i głosowania IVote. Prelegentka w ciekawy i bardzo konkretny sposób pokazała jak można wykorzystać ten system podczas lekcji, konkursów, czy sprawdzianów. Uczestnicy spotkania wzięli czynny udział w testowaniu tej metody i chętnie wprowadzą ją do swojego katalogu form pracy z uczniami, o ile będą mieli do dyspozycji taki sprzęt.  Piloty do testów pozwalają na sprawdzenie zasobu wiedzy oraz poziomu zrozumienia materiału w sposób kompleksowy i profesjonalny, nie są uzależnione od połączenia z siecią internetową, a przygotowanie pytań nie jest skomplikowane i wymaga umiejętności obsługi programu Power Point. System można wykorzystać podczas różnych zajęć.

W przypadku nauczania matematyki możliwe jest przeprowadzanie sprawdzianów z dodawania, mnożenia i dzielenia, bez sugerowanych odpowiedzi. Zadaniem wymagającym odpowiedzi może być dowolne działanie udostępnione na tablicy lub przedyktowane przez nauczyciela. Testy sprawdzające wiedzę z języka angielskiego polegają na wyborze prawidłowej odpowiedzi, uzupełnianiu brakujących miejsc podanymi wariantami oraz ustalaniu właściwej kolejności.

Wiedza z zakresu biologii, chemii, historii czy fizyki weryfikowana jest poprzez testy wyboru lub quizy pierwszeństwa.  Znajomość języka polskiego może być sprawdzana w formie testu z ortografii lub gramatyki, polegającego na wyborze prawidłowej formy z podanych możliwości. Piloty do testów mogą być wykorzystywane do egzaminowania wiedzy z dowolnego przedmiotu. W takiej sytuacji stosowane są drukowane arkusze zadań, a egzaminowani sami decydują o kolejności udzielania odpowiedzi.

Egzamin przeprowadzony w tej formie może mieć maksymalnie 150 pytań. Odpowiedzi powinny być nie dłuższe niż 6 cyfr. Wyniki testu są dostępne w ciągu kilku sekund od przesłania danych do systemu.

System do testów iVote umożliwia przygotowywanie testów wyboru w trybach wyboru jedno i wielokrotnego, wyboru typu prawda/fałsz oraz tak/nie. Ponadto możliwe jest udzielanie odpowiedzi numerycznych bez sugerowania możliwych opcji wyboru. Czas na udzielenie odpowiedzi można ustalić indywidualnie dla każdego pytania w zależności od stopnia skomplikowania.

Dzięki dodatkowi do oprogramowania Power Point testy można tworzyć jako prezentacje PPT lub mając do dyspozycji tablet bezprzewodowy iTouch bądź tablicę interaktywną IPBoard, wypisywać pytania odręcznie bezpośrednio na tablicy lub przy użyciu tabletu. (http://amaxmj.pl/system-do-testow-i-glosowania-ivote-30-pilotow-duplikat-1.html). Dziękujemy naszej Koleżance za przeprowadzenie ciekawych i inspirujących zajęć, a wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział. Zapraszamy na kolejne spotkanie sieci w styczniu i prosimy o odrobieniu zadania domowego

Koordynatorki sieci:

Teresa Walczak
Iwona Rogowska