Konferencja dla nauczycieli geografii i przyrody “BADAJ I ODKRYWAJ ŚWIAT”

Pod takim tytułem 21 września br. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyła się konferencja inaugurująca pracę nauczycieli geografii i przyrody w nowym roku szkolnym. Celem spotkania było pobudzenie nauczycieli do refleksji nad własnym warsztatem pracy oraz możliwościami  wykorzystania nowoczesnej technologii informacyjno – komunikacyjnej
w nauczaniu.

Podczas konferencji przedstawiono podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 oraz ukazano rolę geografii w postrzeganiu świata i kształtowaniu wartości. Geografia jest nauką interdyscyplinarną, o której Wacław Nałkowski w 1907 roku pisał, że to „ dziedzina, która pozwala myśleć naukowo, czuć estetycznie oraz działać praktycznie, wraz z historią urealnia nam rzeczywistość i pozwala wydobyć z niej to, co dla nas istotne.” Czy nadal odgrywa ważną rolę? Zdaniem Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk „ w szkole podstawowej dokonano swoistego rozbioru geografii w majestacie prawa, a w szkole ponadgimnazjalnej ograniczono czas
i treści jej nauczania.”

Od września wprowadzono reformę systemu edukacji. W szkole podstawowej jest 5 godzin geografii w cyklu kształcenia. Czy to wystarczy, aby nauczyć młode pokolenie całościowego obrazu świata, łączenia racjonalności naukowej z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody, oceny działalności człowieka w środowisku przyrodniczym oraz kształtowania pozytywnego obrazu Polski? Czas pokaże.

Z przeprowadzonych badań wynika, że większość uczniów lubi uczyć się geografii – mimo, że przedmiot ten zdaniem uczestników badania nie należy do najłatwiejszych przedmiotów szkolnych. Warto podkreślić, że 80% badanych wskazało na sposób prowadzenia lekcji jako element wywierający największy wpływ na kształtowanie ich postaw wobec przedmiotu.

Wyniki badania wykazały również, że chociaż uczniowie zazwyczaj mieli negatywny stosunek wobec szkoły, to ich postawa wobec geografii jako przedmiotu szkolnego była na ogół pozytywna. Zdaniem uczniów, to na lekcjach geografii najczęściej uczyli się samodzielnego myślenia. Podczas konferencji wskazano na zmiany w prawie oświatowym oraz zaplanowano harmonogram przedsięwzięć i konkursów w nowym roku szkolnym.

W spotkaniu wzięło udział 15 nauczycieli ze wszystkich etapów kształcenia.

Iwona Rogowska