Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny są czasami sporym wyzwaniem dla nauczycieli. Opracowanie tych dokumentów rodzi wiele pytań i niejasności. 15 września 2022 r. przeprowadzone zostały warsztaty metodyczne nt. „Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Warsztaty przygotowały i przeprowadziły Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska, a wzięło w nich udział 27 nauczycieli. Podczas szkolenia zaprezentowano podstawowe zasady dotyczące opracowania WOPFU i IPET oraz obszary, które powinny te dokumenty uwzględniać. Prowadzące zwróciły uwagę na zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia oraz rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia. Omówione zostały działania wspierające rodziców ucznia i zakres współpracy nauczycieli i specjalistów. Podkreślono również pracę zespołu, czyli wszystkich  nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem podczas konstruowania tych dokumentów Opierając się na przykładach omówione zostały najczęstsze błędy popełniane podczas tworzenia WOPFU i IPET.  Przedstawione zostały również zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  Warsztaty były okazją do wyjaśnienie licznych wątpliwości związanych z tworzeniem WOPFU i IPET oraz pomocą psychologiczno – pedagogiczną udzielaną uczniowi. Pozwoliły poszerzyć i uporządkować wiedzę nauczycieli w tym obszarze.

Dziękujemy za udział w warsztatach.

Beata Cześniuk – doradca metodyczny