Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Dnia 11 marca br. w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyło się szkolenie
nt.: Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Celem szkolenia było poznanie najważniejszych zapisów regulacji prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania, udzielania i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i w szkole.
Szkolenie przeprowadziły: Zyta Czechowska – właściciel i dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, terapeuta, nauczyciel w szkole specjalnej i Jolanta Majkowska – nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. W szkoleniu wzięło udział 26 nauczycieli.
Podczas szkolenia prowadzące omówiły przepisy prawa oświatowego dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach oświatowych. Poinformowały, jakie zajęcia dodatkowe przysługują uczniowi i przedszkolakowi posiadającemu orzeczenie, opinię lub zauważone przez nauczyciela deficyty oraz jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze i nauczycielu. Podczas szkolenia zaprezentowano podstawowe zasady dotyczące opracowania WOPFU i IPET, oraz obszary, które powinny te dokumenty uwzględniać. Prowadzące zwróciły szczególną uwagę na zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia. Omówiono rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia oraz działania wspierające rodziców ucznia i zakres współpracy nauczycieli i specjalistów. Opierając się na przykładach omówione zostały najczęstsze błędy popełniane podczas tworzenia WOPFU i IPET. Zwrócono uwagę na ewaluację skuteczności działań wspierających ucznia.
Szkolenie było okazją do wyjaśnienie licznych wątpliwości związanych z tworzeniem WOPFU i IPET oraz pomocą psychologiczno – pedagogiczną udzielaną uczniowi.

Beata Cześniuk – doradca metodyczny szkolnictwa specjalnego
Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej