Konferencje informacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego nt.”Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej”.

17 maja i 7 czerwca 2017r. odbyły się spotkania informacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na temat przygotowania do wdrożenia do roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, w których łącznie uczestniczyło ponad 90 nauczycielek.

Spotkania poprowadziła pani Dorota Izdebska doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze.

Prowadząca przedstawiła rolę i zadania placówek oświatowych we wdrażaniu nowej podstawy programowej oraz podstawowe założenia, filozofię zmiany i kierunki działania w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nauczycielki uczestniczące w spotkaniu miały okazję zapoznać się z zadaniami przedszkola, treściami zapisanymi w postaci efektów kształcenia ujętych w rozporządzeniu w obszarach rozwojowych oraz sposobami realizacji.

W czasie spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń związanych z wiodącymi strategiami kształcenia w edukacji przedszkolnej. Prowadząca podkreśliła podążając za naukową myślą prof. R. Więckowskiego, że edukacja ma być nastawiona na rozwój dziecka, a nie na rozwój przystosowany do edukacji.