Konferencja informacyjna dla nauczycieli wychowania fizycznego nt.”Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej”.

Odbyły się dwa spotkania dla nauczycieli wychowania fizycznego w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie 17.05 i 14.06.2017r. Frekwencja na konferencjach bardzo duża, w sumie 81 nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół powiatu głogowskiego skorzystało ze szkolenia na temat wdrażania od roku szkolnego 2017/2018 NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. Konferencję poprowadziła Beata Bielska – doradca metodyczny w zakresie wychowania fizycznego.

W trakcie konferencji nauczyciele poznali zmiany wynikające z reformy oświaty 2017r. W programie przedstawiono nowy kierunek polityki oświatowej państwa. Omówiono rolę i zadania placówek oświatowych we wdrażaniu nowej podstawy programowej oraz zmiany w realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. Podczas spotkania omówiono zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym, a także w obszarze wychowania i profilaktyki.

Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać, począwszy od roku szkolnego 2017/2018
• w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej);
• w branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej);
• w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

W drugiej części spotkania skupiono się na omówieniu podstawy programowej z wychowania fizycznego i omówieniu głównych założeń i zmian. Autorzy podstawy programowej z wychowania fizycznego : dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF, dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF, dr hab. Dorota Groffik, dr Regina Kumala piszą: założenia nowej podstawy programowej oparte są na personalistycznej koncepcji wychowania oraz koncepcji sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie (ang. health-related fitness).

Doktryna nowoczesnego wychowania fizycznego jest wynikiem ewolucji poglądów, począwszy od takich, w których dominowało przekonanie o potrzebie kształtowania jedynie ciała, aż do współcześnie obowiązującego wychowania w trosce o ciało i zdrowie oraz całożyciową aktywność fizyczną.

Dzisiejsze wychowanie fizyczne musi wpisywać się w holistyczną edukację człowieka, dając mu stabilne i oparte na trwałych wartościach przygotowanie do wymagań, jakie stawać będzie przed nim życie w dynamicznie rozwijających się społecznościach i różnorodnych warunkach socjalno-bytowo-kulturowych.

Sprawozdanie sporządziła:
Beata Bielska – doradca metodyczny z wychowania fizycznego