Jak zainteresować dzieci czytaniem? O trudnej sztuce kształtowania kompetencji czytelniczych dzieci i uczniów – 2 edycja

W poniedziałek 20 marca 2017 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyła się konferencja metodyczna pod hasłem: „Jak zainteresować dzieci czytaniem? O trudnej sztuce kształtowania kompetencji czytelniczych dzieci i uczniów” . W konferencji udział wzięło 31 nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkoli powiatu głogowskiego. Konferencję przygotowała i przeprowadziła mgr Małgorzata Jabłońska – Szewców – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej.
Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:

  1. Zadania edukacji czytelniczej – przedstawienie badań dotyczących stanu czytelnictwa w Polsce i w Europie w latach 2012-2016
  2. Czytelnictwo a kultura – rola środowiska rodzinnego w inicjacji literackiej
    i kształtowanie się postawy odbiorcy literatury
  3. Kształtowanie świadomości czytelniczej w szkole – czynniki warunkujące kształtowanie się świadomości literackiej ucznia

W terminie edukacja czytelnicza mieści się zarówno wychowanie, czyli kształtowanie postaw, w tym wypadku motywacji do korzystania z lektury, jak i kształcenie, czyli kształtowanie kompetencji czytelniczych. Rozwój zainteresowań czytelniczych ma ogromne znaczenie w ogólnym rozwoju psychospołecznym dziecka. Do korzyści płynących z kontaktu z literaturą nie trzeba przekonywać racjonalnie myślących rodziców ani pedagogów.  Istotne jest natomiast pytanie w jaki sposób zorganizować dziecku kontakt z literaturą, tak by był dla niego przyjemny, interesujący i dostosowany do jego potrzeb rozwojowych. Głównym celem programu edukacji czytelniczej jest stałe rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, utrwalanie potrzeby stałego kontaktu z książką i czasopismem. Budzenie zainteresowań czytelniczych w warunkach nauki szkolnej polega na takiej pracy z lekturą, żeby nauczyć dziecko samodzielnego czytania, autentycznego przeżywania treści, skłonić do refleksji, aktywizując je i wprowadzając w świat rzeczywistości literackiej.  Atrakcyjne formy pracy z lekturą na lekcji mogą przełamać opory w stosunku do książki czy danego utworu, pozwolą kształcić umiejętność przenoszenia się w świat wyobraźni.
Sporządziła: Małgorzata Jabłońska – Szewców
doradca metodyczny