Wioletta Ziemińska

nauczyciel doradca metodyczny– język polski szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Adres e-mail – wioletta.zieminska@pcpppidn.eu
tel. 76 833 32 11

miejsce pracy
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie, ul. Daszyńskiego 15
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38
stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje: filologia polska, informatyka, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza organizacja i zarządzanie oświatą, szkolny organizator rozwoju edukacji, trener procesu wspomagania szkół i placówek oświatowych, egzaminator maturalny OKE we Wrocławiu.

Zadania realizowane przez nauczyciela konsultanta:
• Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów metodycznych, konsultacji indywidualnych, zespołów samokształceniowych
• Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli początkujących
i pracujących z uczniami ze SPE
• Wspomaganie szkół i przedszkoli w procesie edukacyjnym, wychowawczym
i opiekuńczym
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie ciekawych i nowatorskich rozwiązań metodycznych
• Inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacyjnych działań i tworzenia programów własnych
• Organizowanie powiatowych konkursów polonistycznych
• Rozwijanie umiejętności metodycznych, wspierania działań innowacyjnych
• Wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym
• Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli
• Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
• Organizowanie form współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami
Konsultacje w zakresie:
• stosowania oceniania kształtującego na różnych przedmiotach,
• analizy efektów nauczania,
• ewaluacji wewnętrznej szkoły,
• diagnozowania predyspozycji edukacyjnych uczniów,
• pracy z uczniem z zaburzeniami w zachowaniu,
• metodyki nauczania języka polskiego,
• awansu zawodowego nauczyciela,
• pracy z uczniem dyslektycznym na wszystkich przedmiotach,
• pracy z uczniem będącym dysortografikiem lub dysgrafikiem,
• form i metod pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
• rozwiązywania problemów wychowawczych,
• warsztatu pracy młodego nauczyciela,
• realizacji i monitorowania realizacji podstawy programowej,
• diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania,
• dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia,
• dokumentowania pracy nauczyciela i wychowawcy,
• efektywnych formy współpracy z rodzicami.