Wioletta Ziemińska

Doradca metodyczny – język polski szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Adres e-mail – wiolettaz@gazeta.pl

Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 13 w Głogowie

Kwalifikacje:

 • nauczyciel dyplomowany
 • studia magisterskie – filologia polska
 • studia podyplomowe- informatyka
 • studia podyplomowe- pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • studia podyplomowe- organizacja i zarządzanie oświatą
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – Certyfikat MEN
 • Trener Procesu Wspomagania Pracy Szkoły

Miejsce pracy:

 1. Szkoła Podstawowa nr 13 w Głogowie
  Akacjowa 10.
 2. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie

 

Konsultacje indywidualne w tym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zakres wsparcia doradcy:

 • Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów metodycznych, konsultacji indywidualnych, zespołów samokształceniowych,
 • Organizowanie powiatowych konkursów polonistycznych,
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych, wspierania działań innowacyjnych,
 • Wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym,
 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli.
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 • Organizowanie form współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami.

Zakres konsultacji:

 • ocenianie kształtujące,
 • analiza efektów nauczania,
 • ewaluacja wewnętrzna szkoły,
 • diagnozowanie predyspozycji edukacyjnych uczniów,
 • praca z uczniem z zaburzeniami w zachowaniu,
 • metodyka nauczania,
 • awans zawodowy,
 • praca z uczniem dyslektycznym,
 • praca z uczniem będącym dysortografikiem lub dysgrafikiem,
 • formy i metody pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • problemy wychowawcze,
 • warsztat pracy młodego nauczyciela,
 • wdrażanie podstawy programowej,
 • diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia,
 • dokumentowanie pracy z nauczyciela i wychowawcy,
 • efektywne formy współpracy z rodzicami,