Wioletta Ziemińska

Doradca metodyczny – język polski szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Adres e-mail – wiolettaz@gazeta.pl

Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 13 w Głogowie

Kwalifikacje:

 • nauczyciel dyplomowany
 • studia magisterskie – filologia polska
 • studia podyplomowe – informatyka
 • studia podyplomowe – pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • studia podyplomowe – organizacja i zarządzanie oświatą

Miejsce pracy:

 1. Szkole Podstawowej nr 13 w Głogowie
  Akacjowa 10
 2. PCPPPiDN w Głogowie
 3. Jedności Robotniczej 38

Dyżur w Ośrodku Doradztwa Metodycznego Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3

 • wtorek: 12.30-15.30
 • środa: 9.00-15.30

Konsultacje indywidualne w tym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zakres wsparcia doradcy:

 • Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów metodycznych, konsultacji indywidualnych, zespołów samokształceniowych,
 • Organizowanie powiatowych konkursów polonistycznych,
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych, wspierania działań innowacyjnych,
 • Wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym,
 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli.
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 • Organizowanie form współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami.

Zakres konsultacji:

 • ocenianie kształtujące,
 • analiza efektów nauczania,
 • ewaluacja wewnętrzna szkoły,
 • diagnozowanie predyspozycji edukacyjnych uczniów,
 • praca z uczniem z zaburzeniami w zachowaniu,
 • metodyka nauczania,
 • awans zawodowy,
 • praca z uczniem dyslektycznym,
 • praca z uczniem będącym   dysortografikiem lub dysgrafikiem,
 • formy i metody pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • problemy wychowawcze,
 • warsztat pracy młodego nauczyciela,
 • wdrażanie podstawy programowej,
 • diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia,
 • dokumentowanie pracy z nauczyciela i wychowawcy,
 • efektywne formy współpracy z rodzicami,