Monika Łyskawa

Doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego
adres e-mail: monika.lyskawa@pcpppidn.eu
tel. 76 8333211 lub 663 082 322

miejsce pracy:
• Przedszkole Publiczne nr 9 w Głogowie, ul. Perseusza 3
• Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego Głogowie, ul. jedności Robotniczej 38
stopień awansu: nauczyciel mianowany

kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), wczesne nauczanie języka obcego
(j. angielski)

Zadania realizowane przez doradcę metodycznego:
• Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli.
• Badanie potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych przedszkoli i nauczycieli.
• Wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności wykorzystywania w pracy z dziećmi nowatorskich metod i technik nauczania.
• Wspieranie nauczycieli w zakresie planowania, organizowania procesu dydaktyczno -wychowawczego, dzielenie się wiedzą merytoryczną i metodyczną.
• Prowadzenie i organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń, zajęć otwartych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.
• Inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacyjnych działań i tworzenia projektów
i programów własnych.

Konsultacje w zakresie:
• metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
• awansu zawodowego
• warsztatu pracy młodego nauczyciela
• diagnozowania potrzeb dzieci i indywidualizacji procesu wychowawczego
• dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dzieci
• dokumentowania pracy nauczyciela, wychowawcy
• wdrażania podstawy programowej i realizacji kierunków polityki oświatowej państwa