Małgorzata Jabłońska – Szewców

doradca metodyczny – edukacja wczesnoszkolna
adres e-mail: malgosjsz@o2.pl
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i matematyki, nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie.

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 14 w Głogowie
ul. Królewska 12
tel. 76 834 72 95
PCPPPiDN w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38
tel. 76 833 32 11

Dyżur w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 2
środa: 8:30-14:30
Konsultacje indywidualne w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zakres wsparcia doradcy:

  • Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów metodycznych, konsultacji indywidualnych, zespołów samokształceniowych
  • Koordynowanie Pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dzieckiem młodszym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli pracujących z dzieckiem młodszym
  • Pomoc nauczycielom w doborze, adaptacji lub tworzeniu własnych programów nauczania i materiałów dydaktycznych
  • Współpraca w zakresie poszukiwania i wdrażania nowych metod i form pracy
  • Rozwijanie umiejętności metodycznych, podejmowanie działań innowacyjnych
  • Organizowanie konkursów dla uczniów klas I – III
  • Wspomaganie nauczycieli rozpoczynających pracę w rozwoju zawodowym
  • Prowadzenie zajęć otwartych
  • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.

Zapraszam do współpracy.