Iwona Rogowska

nauczyciel doradca metodyczny – geografia
adres e-mail: iwona.rogowska@pcpppidn.eu
tel. 76 833 32 11
miejsce pracy:
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 38
Szkoła Podstawowa i Liceum Aslan w Głogowie
stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje: geografia, wiedza o społeczeństwie z edukacją europejską, matematyka, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, Trener Procesu Wspomagania Pracy Szkoły

Zadania realizowane przez nauczyciela doradcę metodycznego:
• organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów metodycznych, konsultacji i zespołów szkoleniowych
• prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli geografii
• wspomaganie rozwoju szkół, rad pedagogicznych i nauczycieli w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno – wychowawczych
• diagnozowanie potrzeb z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli
• dobór i adaptacja programów nauczania i materiałów dydaktycznych
• inspirowanie nauczycieli do poszukiwania i wdrażania do praktyki szkolnej nowych metod, technik i środków kształcenia
• pomoc w opracowaniu materiałów metodycznych dla potrzeb nauczycieli
z uwzględnieniem nowatorstwa pedagogicznego
• prezentacja własnego warsztatu pracy
• stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami
• wspieranie nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego
• organizowanie konkursów przedmiotowych i przedsięwzięć edukacyjnych
• wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym

Konsultacje w zakresie:
• metodyki i merytoryki prowadzenia zajęć
• poprawnego metodycznie wykorzystywania narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji
• możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia materiałów dydaktycznych
• diagnozowania potrzeb edukacyjnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
• planowania rozwoju szkół w oparciu o warsztat diagnostyczno – rozwojowy
• wykorzystania pomocy z projektu Laboratoria Przyszłości
• wykorzystania TIK na zajęciach lekcyjnych