Beata Cześniuk

Beata Cześniuk

 

doradca metodyczny – szkolnictwo specjalne

adres e-mail: beata_czesniuk@wp.pl
telefon kom.: 665-703-318

Oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany w Zespole Placówek
Szkolno – Wychowawczych w Głogowie.
Miejsce pracy:
• Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie, ul. Sportowa 1
• Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38

 

Zakres wsparcia doradcy:

 • Organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów metodycznych, konsultacji indywidualnych, zespołów samokształceniowych.
 • Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ze SPE.
 • Inspirowanie do poszukiwania i wdrażania nowych metod pracy.
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych, podejmowanie działań innowacyjnych.
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych do pracy
  z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym.
 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów wynikających ze specyfiki pracy z uczniami
  z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Prowadzenie zajęć otwartych oraz prezentacja pracowni i warsztatu pracy oligofrenopedagoga.
 • Koordynowanie pracą Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Pracujących
  z  Dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.
 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych placówki – Trener Procesu Wspomagania.

Zapraszam do współpracy.