Beata Bielska

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego

adres e- mail beata.bielska@pcpppidn.eu
tel: 76 833 32 11

miejsce pracy:
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 38
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie pl. Mieszka I 22
stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje: wychowanie fizyczne, organizacja i zarządzanie oświatą, instruktor piłki siatkowej, instruktor pływania, instruktor Nordic Walking

Zadania realizowane przez nauczyciela doradcę metodycznego:
• Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania fizycznego, organizacja warunków do współpracy i wymiany doświadczeń
• Wspomaganie nauczycieli w rozwoju zawodowym i w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego
• Prowadzenie i organizacja warsztatów, szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie realizacji zajęć ruchowych
• Diagnozowanie potrzeb nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie doskonalenia
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie innowacyjnych rozwiązań metodycznych
• Zachęcanie nauczycieli do podejmowania innowacyjnych działań i tworzenia programów własnych, innowacji pedagogicznych
• Organizowanie procesu wspomagania szkół w procesie edukacyjnym, wychowawczym

Konsultacje w zakresie:
• realizacji zajęć wychowania fizycznego zgodnie z podstawą programową
• metodyki i merytoryki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
• awansu zawodowego nauczycieli
• diagnozowania potrzeb edukacyjnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
• rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli
• inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych