Barbara Krzywulicz

nauczyciel konsultant
email: barbara.krzywulicz@pcpppidn.eu
tel. 76 833 32 11
miejsce pracy:
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 38
stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, informatyka, zarządzanie
w oświacie, nadzór pedagogiczny, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukator, trener procesu wspomagania szkół i placówek oświatowych

Zadania realizowane przez nauczyciela konsultanta:
• Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów przedszkoli i szkół
• Wspomaganie szkół i przedszkoli w procesie edukacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym
• Udzielanie pomocy i wsparcia nauczycielom w ramach awansu zawodowego
• Prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów dla nauczycieli i dyrektorów
• Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i dyrektorów w zakresie potrzeb edukacyjnych
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie ciekawych i nowatorskich rozwiązań metodycznych
• Inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacyjnych działań i tworzenia programów własnych
Konsultacje w zakresie:
• awansu zawodowego nauczycieli
• oceny pracy nauczyciela
• nadzoru pedagogicznego i zarządzania placówką oświatową
• pomocy psychologiczno – pedagogicznej
• metodyki i merytoryki prowadzenia zajęć
• diagnozowania potrzeb edukacyjnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
• planowania rozwoju szkół i przedszkoli w oparciu o opracowane diagnozy i raporty z procesu wspomagania