Arlena Kiziak

Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
adres e-mail: arlenakiziak01@gmail.com
telefon: 669 847 693

Kwalifikacje:

 • nauczyciel dyplomowany
 • studia magisterskie –kierunek pedagogika w zakresie nauczania początkowego
  i wychowania przedszkolnego
 • studia podyplomowe – matematyka

Zatrudnienie:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie
  Aleja Wolności 74, 67- 200 Głogów
  telefon: 76 728 65 80 ; 76 726 56 28
 • Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
  ul. Jedności Robotniczej 38, 67- 200 Głogów
  telefon: 76 833 32 11.

 

Zakres działań
1. Diagnozowanie potrzeb środowiska i planowanie na tej podstawie pracy własnej:

 • rozpoznawanie potrzeb środowiska w zakresie doradztwa i doskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 • planowanie pracy w oparciu o wyniki przeprowadzonych diagnoz,
 • wykorzystywanie wyników analiz i badań dotyczących systemu oświaty w Polsce.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z nauczycielami:

 • prezentowanie własnych rozwiązań metodycznych,
 • prowadzenie zajęć otwartych,
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych i zbiorowych dla nauczycieli,
 • przeprowadzanie różnorodnych form doskonalenia nauczycieli,
 • otaczanie szczególną opieką merytoryczną początkujących nauczycieli,
 • obserwowanie zajęć nauczycieli oraz udzielanie informacji zwrotnych,
 • tworzenie materiałów metodycznych dla nauczycieli,
 • organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli.

3. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych:

 • wspieranie nauczycieli w tworzeniu nowatorskich rozwiązań,
 • branie udziału w opracowywaniu projektów edukacyjnych,
 • pomaganie nauczycielom w wykorzystywaniu w pracy dydaktycznej technologii informacyjno – komunikacyjnej,
 • promowanie uczenia się przez całe życie.

4. Wspieranie nauczycieli w opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania:

 • prezentowanie nowości wydawniczych, e – podręczników i internetowych zasobów edukacyjnych,
 • wspieranie nauczycieli przy opracowywaniu własnych programów nauczania.

5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy:

 • uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach, warsztatach podnoszących kompetencje zawodowe,
 • organizowanie i prowadzenie pracowni przedmiotowo – metodycznej.

6. Współpraca z instytucjami i organizacjami edukacyjnymi:

 • współpracuje z Kuratorium Oświaty, biblioteką pedagogiczną, biblioteką miejską, bibliotekami szkolnymi, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, instytucjami wspierającymi doradcę w realizacji działań,
 • udział w przedsięwzięciach przeprowadzanych i organizowanych dla nauczycieli,
 • uczestniczenie w ogólnopolskich i międzynarodowych programach edukacyjnych.

7. Podejmowanie działań na rzecz głogowskiego środowiska edukacyjnego:

 • uczestnictwo w realizacji działań edukacyjnych, projektów organizowanych przez Urząd Miasta Głogów,
 • współorganizowanie konkursów o zasięgu międzyszkolnym i powiatowym.