Arlena Kiziak

nauczyciel konsultant
adres e-mail: arlena.kiziak@pcpppidn.eu
tel: 76 833 32 11

miejsce pracy:
• Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 38
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ratowników Górniczo – Hutniczych w Głogowie
Aleja Wolności 74
stopień awansu: nauczyciel dyplomowany
kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, matematyka, trener procesu wspomagania szkół i placówek oświatowych

Zadania realizowane przez nauczyciela konsultanta:
• prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
• wspomaganie szkół i przedszkoli w procesie edukacyjnym, wychowawczym
i opiekuńczym,
• udzielanie pomocy i wsparcia nauczycielom w ramach awansu zawodowego,
• diagnozowania potrzeb edukacyjnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego,
• prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów dla nauczycieli,
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie ciekawych i nowatorskich rozwiązań metodycznych,
• prowadzenie zajęć edukacyjnych, lekcji otwartych oraz konkursów powiatowych,
• inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacyjnych działań i tworzenia programów własnych ,
• gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie materiałów i informacji pedagogicznej.
Konsultacje w zakresie:
• metodyki i merytoryki prowadzenia lekcji/zajęć,
• stosowania oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej,
• realizacji i monitorowania realizacji podstawy programowej,
• diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania,
• dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia,
• pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
• wykorzystania technologii informatyczno – komunikacyjnych jako narzędzia dydaktycznego,
• efektywnej formy współpracy z rodzicami,
• awansu zawodowego nauczycieli,
• oceny pracy nauczyciela.