Biblioterapia jako niekonwencjonalna metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Dnia 20 grudnia 2021 r. w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyła się konferencja metodyczna online: Biblioterapia jako niekonwencjonalna metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej. Konferencję przeprowadziła dr Urszula Tobolska – edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. W szkoleniu uczestniczyło 23 nauczycieli.

Celem spotkania było dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych adresowanych do dziecka w wieku przedszkolnym oraz ucznia edukacji wczesnoszkolnej.

W pierwszej części uczestnicy spotkania zostali zapoznani z definicją biblioterapii i jej podziałem. Prelegentka zaproponowała podział biblioterapii na: instytucjonalną, kliniczną, wychowawczą (rozwojową). Szczegółowo omówiła biblioterapię wychowawczą, która jest wykorzystywana na zajęciach w przedszkolu i szkole.

Następnie przedstawiła propozycje literatury, której wykorzystanie będzie bezpieczną przestrzenią do rozmowy z przedszkolakami/uczniami o ich problemach, które trudno jest im określić czy zwerbalizować.

Podkreśliła, że dobrze przeprowadzona biblioterapia powinna łączyć ze sobą różnorodne metody i techniki, tj.: praca z tekstem, teatrzyk Kamishibai, e-booki, zajęcia dramowe, plastyczne, zabawy ruchowe oraz muzykę.

 

Bardzo dziękuję nauczycielom za udział w konferencji.

Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej