EDUKACJA PATRIOTYCZNA W NAUCZANIU HISTORII

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewni każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości.
” Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawy moralne
i obywatelskie z poszanowaniem godności osobistej ucznia.” (
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

Konferencja metodyczna z 22.09.2021 r. miała na celu określić współczesny model edukacji patriotycznej w szkole, rozwinąć tematykę patriotyczną w praktyce na przykładzie szkół powiatu głogowskiego. Ważnym elementem konferencji było omówienie edukacyjnych wycieczek szkolnych jako  dobrych praktyk w szkole, ich  kontekst prawny, pozyskiwanie środków z programów ministerialnych. Doradca metodyczny omówił także działania doradcze w roku szkolnym 2021/2022 pod kątem priorytetów ministerialnych.