BIBLIOTERAPIA, JAKO NIEKONWENCJONALNA METODA PRACY Z UCZNIEM

Dnia 13 kwietnia 2021r. w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli: Biblioterapia, jako niekonwencjonalna metoda pracy z uczniem. Konferencję przeprowadziła Urszula Tobolska – edukator  Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. W szkoleniu uczestniczyło 28 nauczycieli ze szkół powiatu głogowskiego

Celem spotkania było dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych adresowanych do ucznia edukacji wczesnoszkolnej.

W pierwszej części uczestnicy spotkania zostali zapoznani z definicją biblioterapii i jej podziałem. Prelegentka zaproponowała podział biblioterapii na: instytucjonalną, kliniczną, wychowawczą (rozwojową). Szczegółowo omówiła  biblioterapię wychowawczą, która jest wykorzystywana na zajęciach w szkole.

Następnie przedstawiła propozycje literatury, której wykorzystanie będzie bezpieczną przestrzenią do rozmowy z uczniami o ich problemach, które trudno jest im określić, czy zwerbalizować.

Podkreśliła, że dobrze przeprowadzona biblioterapia powinna łączyć ze sobą różnorodne metody i techniki, tj.: praca z tekstem, teatrzyk Kamishibai, e-booki, zajęcia dramowe, plastyczne, zabawy ruchowe oraz  muzykę.

 

Arlena Kiziak – doradca metodyczny