Przygotowanie uczniów 8 klasy do egzaminu z matematyki – część II

Twórcze rozwiązywanie zadań różnych typów – jak rozwijać umiejętności matematyczne uczniów szkół podstawowych  było między innymi przedmiotem zainteresowania nauczycieli matematyki, na warsztatach metodycznych , które odbyły się 19 lutego 2019 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Zorganizowała je i poprowadziła Teresa Walczak doradca metodyczny matematyki wraz z nauczycielem II Liceum Ogólnokształcącego Grażyną Kaczmarek-Molis. Nauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych powiatu głogowskiego mieli okazję poznać możliwości zastosowania różnych typów zadań do kształtowania umiejętności matematycznych uczniów.
Uczestnicy zajęć oceniając wybrane przykłady zadań rozwiązanych na wiele różnych sposobów zauważyli różny stopień zaawansowania w myśleniu abstrakcyjnym. Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję rozwiązywać wybrane zadania zamknięte i formułować pytania pomocnicze, pytania poszerzające zagadnienie a także pytania uogólniające to zagadnienie. Otwieranie zadań zamkniętych może być wykorzystane do doskonalenia umiejętności rozumowania, właściwego opisu rozumowania, ustalenia strategii rozwiązania problemu. Nauczyciele rozwiązywali również zadania krótkiej odpowiedzi zauważając, że jest to szansa na doskonalenie rozumienia pojęć, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz dążenie do precyzyjnych i komunikatywnych opisów prowadzonego rozumowania. Przy rozwiązywaniu zadań rozszerzonej odpowiedzi zaakcentowano doskonalenie u uczniów umiejętności budowania lub stosowania strategii rozwiązania, kształcenie umiejętności planowania i wnioskowania, a także ćwiczenie rozwiązywania zagadnień, wymagających działań wieloetapowych. W dyskusji podsumowującej warsztaty pojawiły się postulaty pozwalania uczniom na własne metody rozwiązywania problemów, zwrócono uwagę na komunikatywność opisu przeprowadzonego rozumowania, oraz podkreślono rangę rysunku pomocniczego przy analizie treści zadania i poszukiwaniu rozwiązania.

Dziękuję za aktywny udział w warsztatach

Doradca metodyczny Teresa Walczak