IATEFL Poland zaprasza na III Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy “Public Speaking Contest”!

Serdecznie zachęcay uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie krasomówczym. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland.

Jeśli zbierze się odpowiednia grupa chętnych, przed etapem wojewódzkim konkursu w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie będą mieć miejsce zajęcia otwarte z retoryki dla kandydatów i nauczycieli przygotowujących uczestników, które poprowadzę.

INFORMACJE OD ORGANIZATORA
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland
Linking, developing and supporting English Language Teaching Professionals worldwide
Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
“Public Speaking Contest”

Temat konkursu: EUROPE-YOUR HOPES

Cele konkursu:
popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu orazkomunikację
doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

Przedmiot konkursu:
Wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu (przemówienia lub wypowiedzi w innej formie) w języku angielskim – na temat Europe-your hopes
Zasady organizacyjne:
Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka oraz wykorzystanie środków audiowizualnych.
Czas prezentacji: 2- 5 minut
Organizatorzy etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego nie pokrywają kosztu dojazdu uczestników.
Konkurs skierowany jest do polskich uczniów szkół w dwóch kategoriach wiekowych: 13–16 oraz 16–19 lat, uczących się języka angielskiego jako obcego.

Kryteria oceny:
Jury będzie oceniać prezenterów w odniesieniu do następujących kryteriów:
Treść prezentacji, czyli kompozycja (wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie), znajomość tematu, równowaga argumentów.
Siła przekazu, czyli umiejętność komunikowania myśli, emocji i osiągnięcia ogólnych celów za pomocą słów.
Kontakt z odbiorcą czyli umiejętność zbudowania odpowiedniej relacji z publicznością, efektywnie wykorzystując humor i / lub emocje. Nagradzany będzie naturalny styl wypowiedzi , a nie wyrecytowany z pamięci tekst.
Styl i technika, czyli sposób wygłaszania, płynność wypowiedzi, postawa, kontakt wzrokowy, stosowanie gestu.
Zastosowane słownictwo i gramatyka oraz poprawność językowa.

Terminy kolejnych etapów konkursu:
Etap I – eliminacje szkolne
O terminie ich przeprowadzenia decydują powołane na potrzeby konkursu szkolne komisje konkursowe, które wybierają dwa najlepsze przemówienia w danej kategorii wiekowej. Następnie przesyłają kartę zgłoszenia mailowo na adres Przedstawiciela Regionu IATEFL Poland Joanna Leszkiewicz (joanna.leszkiewicz@pwr.edu.pl; president@iatefl.org.pl) lub organizatora konkursu: IATEFL Poland (mailowo na adres: office@iatefl.org.pldo dnia 20 maja 2017 r.

Etap II – eliminacje wojewódzkie
Eliminacje wojewódzkie we Wrocławiu odbędą się w pierwszej połowie czerwca 2017r. Dokładny termin i miejsce konkursu zostaną przesłane szkołom/nauczycielom zgłoszonych uczniów a także będą ogłoszone na stronie www.iatefl.org.pl. Uczestników będzie oceniać komisja zewnętrzna składająca się z przedstawicieli twórców kultury oraz specjalistów językowych, a werdykt jury nie będzie podlegać dyskusji i będzie mieć charakter ostateczny
Nauczyciele, którzy przygotowywali zwycięzców konkursów w poszczególnych województwach zostaną zaproszeni do udziału w pierwszym dniu 26. Konferencji IATEFL Poland – 15.09.2017.

Etap III – finał ogólnopolski
Finał ogólnopolski odbędzie się15 września 2017r. w Bielsku-Białej w trakcie dorocznej konferencji IATEF Poland w Akademii Techniczno–Humanistycznej.

Organizator finału:
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland
www.iatefl.org.ploffice@iatefl.org.pl tel. 503017030

Nagrody:
Nagroda główna dla zwycięzcy to czytnik Kindle, a dla nauczyciela przygotowującego nieodpłatny udział w 27.Konferencji IATEFL Poland w 2018 roku po opłaceniu składki członkowskiej na rok 2018.

Laureaci miejsca 2-giego i 3-ciego – dyplomy i nagrody książkowe.

Wszyscy uczestnicy wojewódzkiego etapu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie oraz upominki.

* W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z konkursem prosimy o kontakt z Anną Rogalewicz-Gałucką office@iatefl.org.pl, tel. 503017030

**Udział szkoły w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców (osobne załączniki).

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie organizatora, a o zajęciach krasomówczych, kontaktując się ze mną: ula.maj@wp.pl.

W imieniu organizatorów, tj. IATEFL Poland serdecznie zachęcam do udziału w konkursie.
Urszula Majdańska-Wachowicz