„Strategie pomocy dziecku ze SPE”

Budowanie i realizowanie wspólnej strategii pracy, ma na celu pomoc dziecku w lepszym funkcjonowaniu. Pracując w taki sposób możemy zwiększyć swoje szanse konstruktywnego rozwiązania problemów „trudnych uczniów”, które czasami wydają nam się niemożliwe do „opanowania”.

Zespołowy charakter budowania strategii pozwala zobaczyć ucznia bardziej kompleksowo, a jednocześnie stanowi formę współpracy nauczycieli i specjalistów dla dobra dziecka. 9 stycznia 2018 roku w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyło się spotkanie uczestników Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Pracujących z Dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Przygotowała je i poprowadził Beata Cześniuk. W spotkaniu uczestniczyło 18 nauczycieli. Głównym celem seminarium było zaplanowanie strategii, która pozwoliłaby zminimalizować zachowania trudne uczniów ze SPE. Dyskutowano nad zespołowym charakterem budowania strategii i zasadami pracy zespołu. Wymieniono się doświadczeniami na temat pracy z dzieckiem przejawiającym trudności w zachowaniu.

Nauczyciele przedstawili swoje problemy i oczekiwania dotyczące wsparcia w tym zakresie ze strony innych pracowników szkoły/ placówki. Zwrócono uwagę na wzajemne wsparcie i poszerzenie swoich kompetencji w tej trudnej problematyce oraz zespołowe rozwiązywanie problemów.
Dziękuję za udział i aktywną pracę podczas spotkania.

Beata Cześniuk – koordynator Sieci