Konferencje dla dyrektorów przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz dla dyrektorów szkół podstawowych

W dniach 2, 3 i 4 października w Ośrodku Doradztwa Metodycznego
w Głogowie odbyły się trzy konferencje dla dyrektorów przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz dla dyrektorów szkół podstawowych powiatu głogowskiego.

W konferencjach udział wzięło 43 dyrektorów zainteresowanych „Nowościami w zarządzaniu placówką oświatową w roku szkolnym 2017/2018”.

Program konferencji był bardzo bogaty. Omówiono organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w kontekście współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Głogowie. Wicedyrektor PCPPP i DN
Pani Anna Hejmej zapoznała uczestników ze zmianami dotyczącymi indywidulanego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, przedstawiła również nowe zasady tworzenia opinii i orzeczeń przez zespoły orzekające poradni.

Doradcy zawodowi Pani Marzanna Sacewicz oraz Pani Martyna Andrusiak omówiły propozycję współpracy ze szkołami w zakresie wspomagania placówek w organizowaniu doradztwa zawodowego, a Pani Wioletta Ziemińska doradca metodyczny i Pani Patrycja Cirko pedagog i doradca zawodowy zorganizują konferencję dotyczącą realizacji ciekawych zajęć z doradztwa zawodowego w szkole oraz przestawią autorski program nauczania doradztwa zawodowego w szkole podstawowej.

Dyrektor PCPPP i DN Pani Barbara Krzywulicz przedstawiła formy wspomagania szkół oparte na zadaniach zawartych w programie realizowanym przez ODM w Głogowie.

Zostały podane do wiadomości również interesujące rozwiązania metodyczno – edukacyjne przez doradców metodycznych Panią Teresę Walczak oraz Panią Iwonę Rogowską na temat uruchomienia projektu pn. „Głogowska szkoła matematyczna” oraz organizacja powiatowej konferencji
pn. „ Zainspirowany nauczyciel, zmotywowany uczeń”.

Doradcy wskazali na wartość przedstawionych przedsięwzięć zarówno w aspekcie metodycznym jak i edukacyjnym , nadrzędnym celem organizacji konferencji jest natomiast podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych takich jak matematyka, informatyka, geografia.

Konferencja dla dyrektorów okazała się bardzo owocna w zakresie współpracy, dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami, dzięki tym działaniom zawiązały się dwie sieci współpracy dla dyrektorów przedszkoli oraz dyrektorów szkół podstawowych, które będą spotykać się cyklicznie i pracować nad wskazanymi obszarami. Chęć i wola współpracy wśród dyrektorów jest ogromna, wynika ona z sytuacji wprowadzania wielu zmian  w systemie oświaty.

Barbara Krzywulicz

Materiały konferencyjne dostępne są w zakładce „Dobre praktyki” pod nazwą „Dyrektorzy – zarządzanie i organizacja”.